Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om retlig interesse og opsættende virkning i en sag om aktindsigt 
07-04-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. marts 2015 meddelt en offentlig myndighed og et fagforbund som mandatar for to medlemmer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 6. februar 2015 i en sag mellem en interesseorganisation som mandatar for fem erhvervsdrivende og den offentlige myndighed. Fagforbundet er indtrådt i som hovedintervenient i sagen til støtte for den offentlige myndighed.

Den offentlige myndighed havde truffet afgørelse om at meddele aktindsigt til de to medlemmer af fagforbundet, der var journalister. Da spørgsmålet om aktindsigt bl.a. angik visse miljøoplysninger om de fem erhvervsdrivende, anlagde deres interesseorganisation sag mod den offentlige myndighed for at få prøvet afgørelsen om aktindsigt. Samtidig anmodede interesseorganisationen om, at sagsanlægget fik opsættende virkning i forhold til udleveringen af de oplysninger, der var meddelt aktindsigt i. Den offentlige myndighed og fagforbundet, der som nævnt var interveneret i sagen, påstod sagen afvist som følge af manglende retlig interesse hos de fem erhvervsdrivende.

Sagen blev henvist til Østre Landsret, der ved kendelsen af 6. februar 2015 fandt, at de fem erhvervsdrivende havde retlig interesse i sagen. Landsretten fandt således, at de fem erhvervsdrivende havde en konkret, individuel og aktuel interesse i, at spørgsmålet om aktindsigt blev påkendt af domstolene. Endvidere imødekom landsretten anmodningen om opsættende virkning med henvisning til, at risikoen for, at de fem erhvervsdrivende kunne blive påført en mulig uoprettelig skade i form af stigmatisering ved offentlighedens indsigt i de pågældende miljøoplysninger, måtte under de foreliggende særegne omstændigheder tillægges større vægt end interessen i at få gennemført aktindsigten, før landsretten havde taget stilling til sagen.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0090 og 2015-22-0091.
Til top Sidst opdateret: 07-04-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk