Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om rejseforbehold 
11-08-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 8. august 2014 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 20. maj 2014 i en straffesag vedrørende navnlig to forhold af vold i gentagelsestilfælde efter straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1. Retten i Svendborg havde for den tiltalte beskikket en forsvarer, der havde advokatkontor i København, men med såkaldt rejseforbehold i medfør af retsplejelovens § 741, stk. 1, jf. § 334, stk. 3. Advokaten havde repræsenteret den tiltalte adskillige gange tidligere, herunder som forsvarer i straffesager og som bistandsadvokat. Byretten bestemte efterfølgende, at rejseforbeholdet ikke kunne ophæves. Baggrunden for byrettens afgørelse var, at byretten ikke fandt, at sagen havde en sådan karakter og omfang, eller at der var forbundet sådanne omkostninger med sagen, at der var grundlag for at beskikke advokaten uden rejseforbehold. Byretten bemærkede i øvrigt, at det forhold, at advokaten mange gange tidligere havde været beskikket forsvarer eller bistandsadvokat for den tiltalte – også uden rejseforbehold ved byretten – ikke kunne føre til et andet resultat. Den tiltalte kærede kendelsen til Østre Landsret, der stadfæstede byrettens kendelse under henvisning til byrettens begrundelse herfor.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2014-25-0188.
Til top Sidst opdateret: 11-08-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk