Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om rejseforbehold 
04-07-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 28. juni 2013 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 9. april 2013 i en straffesag vedrørende navnlig tyveri og hæleri. Retten i Sønderborg havde beskikket en forsvarer, der havde advokatkontor i Århus, og som tidligere havde været forsvarer for den tiltalte, med såkaldt rejseforbehold i medfør af retsplejelovens § 741, stk. 1, jf. § 334, stk. 3, og byretten havde senere bestemt, at rejseforbeholdet ikke kunne frafaldes. Forsvareren anmodede herefter om at få tilkendt befordringsgodtgørelse og godtgørelse for rejsetid principalt svarende til det, som den tidligere beskikkede forsvarer for tiltalte ville have fået, subsidiært svarende til det, som en advokat med kontor i Sønderborg retskreds ville have fået. Byretten fandt, at der ikke var grundlag for at tilkende den tiltaltes forsvarer godtgørelse for rejsetid eller befordringsgodtgørelse. Den tiltalte kærede kendelsen til Vestre Landsret, der stadfæstede byrettens kendelse under henvisning til byrettens resultat og begrundelsen herfor.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2013-25-0082.
Til top Sidst opdateret: 04-07-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk