Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om "prøvelse af myndighedsudøvelse" i retsafgiftslovens forstand 
24-05-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 22. maj 2012 meddelt en sagsøger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 17. februar 2012. Ved kendelsen fastholdt landsretten i en sag, der behandledes ved landsretten i 1. instans, den i forbindelse med berammelsen af hovedforhandlingen opkrævede berammelsesafgift på 75.000 kr. Landsretten udtalte, at tvisten ikke vedrørte prøvelse af kommunens forvaltningsretlige afgørelse – ved tildeling af tilladelse til en sprogskole til at modtage udlændinge i henhold til danskuddannelsesloven – men derimod fortolkning af indholdet og forpligtelserne, der fremgik af den mellem parterne indgåede driftsaftale og senere aftaler samt spørgsmålet om tilsidesættelse af aftalerne blandt andet i medfør af aftaleloven. På denne baggrund fandt landsretten, at sagsøgerens krav ikke vedrørte ”prøvelse af myndighedsudøvelse”, jf. retsafgiftslovens § 2, stk. 3.

 
Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2012-22-0110.


Opmærksomheden henledes på, at Procesbevillingsnævnet den 1. november 2011 meddelte to myndigheder tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der var afsagt af Østre Landsret henholdsvis den 8. og den 14. september 2011 om fortolkningen af ”prøvelse af myndighedsudøvelse” i retsafgiftslovens § 1, stk. 4, 2. pkt. og § 2, stk. 3, 2. pkt. Sagerne – der blev behandlet under j.nr. 2011-22-0398 og 2012-22-0408 – er også omtalt på Procesbevillingsnævnets hjemmeside, og i begge sager ændrede Højesteret ved kendelser af 21. marts 2012 (Højesterets sag nr. 322/2011) og 18. april 2012 (Højesterets sag nr. 321/2011) landsrettens afgørelser og nedsatte hhv. rets- og berammelsesafgifterne til 2.000 kr., idet Højesteret fandt, at sagerne angik prøvelse af myndighedsudøvelse.


Til top Sidst opdateret: 24-05-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk