Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om opsættende virkning af et søgsmål mod Flygtningenævnet 
30-08-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 29. august 2017 meddelt en tyrkisk statsborger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om opsættende virkning, der er afsagt af Østre Landsret den 6. juni 2017.

Udlændingemyndighederne havde afvist asyl til den tyrkiske statsborger med henvisning til, at der ikke forelå et asylgrundlag. Udlændingen indgav herefter en klage til FN´s Torturkomité, der admitterede klagen og anmodede regeringen om retlige bemærkninger samt henstillede til, at der ikke skete tvangsudsendelse under komitéens behandling af klagesagen. Den tyrkiske statsborger anlagde tillige et anerkendelsessøgsmål mod Flygtningenævnet med påstand om, at han ikke måtte tvangsudsendes, så længe komitéen behandlede hans klage, og han anmodede om, at søgsmålet blev tillagt opsættende virkning med hensyn til udsendelse. 

Byretten tillagde søgsmålet opsættende virkning

Byretten bestemte, at søgsmålet skulle tillægges opsættende virkning med henvisning til, at det ikke kunne udelukkes, at en udsendelse til Tyrkiet ville indebære en alvorlig og uoprettelig skade. 

Landsretten afslog opsættende virkning

Kendelsen blev med Procesbevillingsnævnets tilladelse kæret til Østre Landsret, der ved kendelse af 6. juni 2017 ændrede byrettens afgørelse og bestemte, at søgsmålet ikke skulle tillægges opsættende virkning. 

Landsretten bemærkede navnlig, at afgørelsen herom beroede på en afvejning af det offentliges interesse i, at gennemførelsen af afgørelsen ikke udsættes, overfor arten og omfanget af den skade, som den pågældende dermed kan risikere at blive påført. 

Endvidere henviste landsretten til, at Flygtningenævnets afgørelser efter udlændingelovens § 56, stk. 8, er endelige, hvorfor domstolene er afskåret fra at overskønne nævnets bevisvurderinger, og at Flygtningenævnet havde vurderet, at den tyrkiske statsborger ikke var i en reel og aktuel risiko for at blive udsat for tortur ved tilbagevenden til Tyrkiet. 

På den baggrund fandt landsretten, at den tyrkiske statsborgers interesse i at forblive i Danmark, mens sagen verserede, ikke oversteg udlændingemyndighedernes klare interesse i, at udsendelsen af personer uden lovligt ophold ikke udsættes yderligere. Der forelå derfor ikke sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for undtagelsesvist at tillægge søgsmålet opsættende virkning. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0302.

 

Til top Sidst opdateret: 30-08-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk