Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om opretholdelse af besøgskontrol. 
07-12-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 6. december 2010 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 19. oktober 2010 under en ankesag. Tiltalte og to medtiltalte var i byretten dømt for overtrædelse af blandt andet straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt., jf. til dels § 23, i forbindelse med indsmugling af godt 7 kg amfetamin til Danmark. De tiltalte ankede alle til frifindelse, og byretten varetægtsfængslede de tiltalte under anken, men alene i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 1, og ikke § 762, stk. 1, nr. 3, hvorefter besøgs- og brevkontrollen blev ophævet. I forbindelse med ankesagens indbringelse for Vestre Landsret varetægtsfængslede landsretten de tiltalte i medfør af såvel retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3, som § 762, stk. 2, nr. 1. Besøgs- og brevkontrollen blev som følge heraf genoprettet. Forsvarerne begærede nu besøgskontrollen ophævet, hvilket anklagemyndigheden afslog under henvisning til, at de tre tiltalte havde anket til frifindelse, at de (nu tillige) var varetægtsfængslet af hensyn til kollusionsfaren, og at en tiltalt havde nægtet at udtale sig i sagen. Spørgsmålet blev indbragt for Vestre Landsret, der ikke tog begæringerne om ophævelse af besøgskontrollen til følge af hensyn til varetægtsfængslingens øjemed, jf. retsplejelovens § 771, stk. 1.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-26-0033.
Til top Sidst opdateret: 07-12-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk