Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om oprejsningsbevilling i en ankesag hvor anken var bortfaldet på grund af manglende betaling af ankeafgift. 
15-11-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 11. november 2010 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 14. september 2010.
I den omhandlede sag, der var behandlet i byretten som en såkaldt småsag efter reglerne i retsplejelovens kapitel 39, modtog Østre Landsret en ankemeddelelse fra byretten den 21. april 2010 og meddelte ved brev af samme dato appellanten 8 dages frist til betaling af ankeafgiften. Da ankeafgiften ikke blev betalt, bestemte landsretten den 8. juni 2010, at anken bortfaldt. Byretten havde desuden i breve senest af 6. juli 2010 meddelt appellanten en frist til betaling af samme ankeafgift. Landsretten opfattede en efterfølgende betaling af retsafgiften og en henvendelse fra appellanten som en anmodning om tilladelse til at anke efter ankefristens udløb, jf. retsplejelovens § 410, jf. § 372, stk. 2, og landsretten fandt, at der ikke var oplyst om omstændigheder, der undtagelsesvis kunne føre til, at anke kunne tillades.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2010-22-0388.
Til top Sidst opdateret: 15-11-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk