Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om opkrævning af PBS-gebyr hos lejer af boliglejemål 
24-08-2015 

 

Procesbevillingsnævnet har den 21. august 2015 meddelt en lejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 23. marts 2015.

 

Lejeren indgik i 2005 en boliglejeaftale med udlejeren, hvoraf det blandt andet fremgik, at lejen skulle betales via PBS, og at gebyret forbundet hermed skulle betales af lejeren i tillæg til lejen.

Lejeren indbragte spørgsmålet for huslejenævnet, idet lejeren blandt andet var af den opfattelse, at der ikke var hjemmel til den særskilte opkrævning af PBS-gebyret. Huslejenævnet gav lejeren medhold.

Udlejeren indbragte herefter sagen for boligretten, hvis flertal ikke fandt grundlag for at tilsidesætte parternes aftale, da den ikke var i strid med lejelovens § 32.

Lejeren ankede, med Procesbevillingsnævnets tilladelse boligrettens dom til landsretten, som med dissens stadfæstede boligrettens dom. 

Landsrettens flertal udtalte, at der er forskellig praksis i landets huslejenævn og boligretter vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en udlejer kan pålægge en lejer at betale via PBS betale PBS-gebyret. Udlejer kan i medfør af lejelovens § 32, 1. pkt. anvise et betalingssted her i landet, og udlejer i den konkrete sag havde i lejekontrakten bestemt, at lejen skulle betales på udlejerens konto via PBS, og at gebyret til PBS tillægges huslejeopkrævningen. Denne bestemmelse i lejekontrakten er ikke i strid med lejelovens § 32, ligesom opkrævningen efter karakteren af PBS-gebyret sammenholdt med dets størrelse, og da betaling via PBS ikke udelukkende er i udlejerens interesse, ikke kan kræve særskilt hjemmel i lejelovgivningen.

Landsrettens mindretal lagde vægt på, at PBS-gebyret måtte anses for en del af udlejers almindelige driftsudgifter, og at der ikke efter de ufravigelige regler i lejelovgivningen er adgang til at lade lejeren dække udlejerens driftsudgifter ved refusion ved siden af lejebetalingen. Aftalen om lejerens betaling af PBS-gebyret er ikke i strid med lejelovens § 32, men udskillelse af dele af driften til særskilt refusion kræver lovhjemmel, jf. U 2009.2497 H. Da opkrævningen af PBS-gebyret således var uhjemlet, var parternes aftale herom ugyldig.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0173.

Til top Sidst opdateret: 24-08-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk