Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om nedlæggelsen af en privat fællesvej 
12-05-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 27. april 2016 meddelt en borger tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Vestre Landsret den 4. november 2015 i en sag om nedlæggelsen af en privat fællesvej.
Sagen drejede sig om prøvelsen af to myndighedsafgørelser fra 2012 og 2013 truffet af henholdsvis en kommune og Vejdirektoratet om nedlæggelsen af en privat fællesvej på en person A’s ejendom, hvorover B havde en hævdvunden færdselsret (rådighedservitut), der var fastslået ved dom i 2005.

Afgørelserne var truffet med hjemmel i § 53, stk. 2, i lov om private fællesveje (privatvejsloven), og det var myndighedernes opfattelse, at nedlæggelsen af vejen efter reglerne i privatvejsloven medførte, at B’s hævdvundne færdselsret bortfaldt.

Byrettens dom i sagen

Ved dom af 18. november 2014 tog byretten B’s påstande om annullation af Ekommunes og Vejdirektoratets afgørelser om nedlæggelse af den private fællesvej til følge. 

Byretten lagde i den forbindelse vægt på, at kommunen tilbage i 2008 af byretten var blevet dømt til at anerkende, at den omtvistede vej ikke kunne nedlægges med hjemmel i § 53, stk. 2, i privatvejsloven, og at denne dom – som kommunen havde valgt ikke at anke – havde retskraft, medmindre det kunne godtgøres, at der forelå senere indtrufne omstændigheder, der berettigede til genoptagelse. Et sådant bevis fandtes myndighederne imidlertid ikke at kunne føre.

Landsrettens dom i sagen

Ved dom af 4. november 2015 frifandt landsretten såvel kommunen som Vejdirektoratet.

Landsretten fandt – modsat byretten – at kommunen på baggrund af præmisserne i en dom i samme sagskompleks afsagt af Vestre Landsret den 31. oktober 2011 (MAD 2009.211 V) mellem A og B havde haft grundlag for at genoptage sagen og træffe afgørelse om nedlæggelse af den omtvistede vej. Byrettens dom fra 2008 var ikke til hinder herfor.

Samtidig fandt landsretten, at der ikke var grundlag for at antage, at nedlæggelsen af vejen efter privatvejslovens regler var et indgreb, herunder i en hævdvunden ret, der havde karakter af ekspropriation efter Grundlovens § 73 og derfor kun kunne ske mod erstatning. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0643

Til top Sidst opdateret: 12-05-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk