Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om mundtlig kæremålsbehandling i sag vedrørende varetægtsfængsling 
15-08-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 8. august 2019 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 20. juni 2019.

Udlændingen – der var georgisk – blev i november 2018 varetægtsfængslet i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 1, sigtet for overtrædelse af straffelovens § 192 a, og § 245, stk. 1. Varetægtsfængslingen var løbende blevet forlænget frem til den 17. juni 2019, hvor hovedforhandling i sagen for anden gang inden for ca. 3 måneder måtte aflyses på grund af tolkeproblemer i retten. Byretten fandt, at det ville stride mod udlændingens ret til en retfærdig rettergang efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, hvis udlændingen fortsat skulle være varetægtsfængslet i en situation, hvor det ikke for tiden var muligt at indkalde en kvalificeret georgisk tolk, og der ikke var nogen tidshorisont for, hvornår dette ville kunne ske. Byretten løslod derfor udlændingen. Anklagemyndigheden kærede kendelsen om løsladelse til landsretten, og kæren blev tillagt opsættende virkning.

Udlændingen begærede mundtlig kæremålsbehandling for landsretten, jf. retsplejelovens § 767, stk. 4. 

Landsretten fandt efter ordlyden af og forarbejderne til retsplejelovens § 767, stk. 4, at udlændingen ikke havde krav på mundtlig behandling af kæremålet om, hvorvidt han skulle forblive varetægtsfængslet. Landsretten lagde vægt på, at den påkærede afgørelse gik ud på, at udlændingen blev løsladt. Den omstændighed, at han på tidspunktet for den påkærede afgørelse allerede havde været varetægtsfængslet i mere end 3 måneder, kunne ikke føre til et andet resultat. Landsretten fandt endvidere, at der ikke forelå særlige grunde, som talte for, at kæremålet undtagelsesvist skulle behandles mundtligt, jf. retsplejelovens § 972, stk. 2.


Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-26-0033.

 

Til top Sidst opdateret: 15-08-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk