Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om mulighederne for at foretage modregning under en udlægssag med et krav på sagsomkostninger tilkendt i en afvist og efterfølgende genanlagt sag. 
09-03-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 8. marts 2016 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse fra Østre Landsret

Erstatningssagen

Advokaten var sammen med 5 andre sagsøgt af et processelskab i en erstatningssag. Sagen blev afvist af byretten, men kort efter genanlagde Processelskabet imidlertid sagen. Efterfølgende traf byretten afgørelse om, at processelskabet i den afviste sag skulle betale sagsomkostninger til de sagsøgte med i alt 4.675.000 kr., herunder 900.000 kr. til advokaten.

Konkurssagen

På grundlag af sagsomkostningskravene indgav de sagsøgte herefter konkursbegæring mod processelskabet. Skifteretten nægtede konkursbegæringen fremme, hvilket efterfølgende blev stadfæstet først af landsretten og siden af Højesteret.

Højesteret begrundede sin afgørelse med, at de sagsøgtes krav på sagsomkostninger ikke havde den fornødne klarhed til at kunne danne grundlag for konkurs, idet erstatningssagen var blevet genanlagt kort efter afvisningen og fortsat verserede, og at omkostningsbeløbene derfor ikke skulle betales, hvis erstatningssagen blev gennemført med et for processelskabet positivt udfald. Der henvises nærmere til Højesterets kendelse af 16. juli 2015 i sag 48/2015. Endvidere henvises til Procesbevillingsnævnets omtale af konkurssagen i nyhedstekst af 11. februar 2015 i anledning af, at nævnet meddelte 3 instansbevilling i sagen.

Fogedsagen

Under den ovennævnte konkurssag blev de sagsøgte pålagt in solidum at betale sagsomkostninger til processelskabet med i alt 20.000 kr., og efter konkurssagens afslutning indgav processelskabet begæring til fogedretten om at foretage udlæg hos advokaten for dette beløb. Under udlægssagen gjorde advokaten gældende, at han kunne foretage modregning i udlægsbeløbet med sit krav på sagsomkostninger mod processelskabet på 900.000 kr.

Fogedretten fandt, at der i fogedretten ikke kunne ske modregning i udlægsbeløbet med advokatens krav på sagsomkostninger, og fogedretten fremmede derfor sagen. Fogedretten begrundede sin afgørelse med, at der efter retsplejelovens § 522 alene kan ske modregning, hvis de almindelige betingelser for modregning er opfyldt, og at kravet ikke opfyldte betingelsen om afviklingsmodenhed. Fogedretten henviste i den forbindelse til den usikkerhed om kravet, der var beskrevet i Højesterets kendelse af 15. juli 2015 i konkurssagen.

Landsretten tiltrådte, at betingelserne for modregning ikke var opfyldt, og landsretten stadfæstede derfor fogedrettens kendelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0006.

Til top Sidst opdateret: 09-03-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk