Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om mellemkommunal refusion vedrørende dækning af sociale udgifter 
09-05-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 29. april 2016 meddelt en kommune tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. oktober 2015.

Sagen drejede sig om, hvilken kommune der skulle dække udgifter til bl.a. hjælp efter lov om social service til en mand, der havde været udsat for en trafikulykke, hvorved han havde pådraget sig en rygmarvsskade og var blevet kørestolsbruger. Manden ønskede at flytte sammen med sin kæreste, der også var handicappet som følge af en trafikulykke. De ønskede begge at bo tættere på kærestens familie, der hjalp dem i dagligdagen. Parret fandt et hus i den nye kommune, og den oprindelige opholdskommune accepterede efter nærmere drøftelser at finansiere en del af om- og tilbygningen af huset i den nye kommune. Den nye kommune mente herefter, at den havde ret til refusion fra den oprindelige opholdskommune i medfør af retssikkerhedslovens § 9 c, for de udgifter, der var forbundet med pasningen af manden. Da der opstod uenighed herom, anlagde den nye kommune sag ved domstolene.

Byretten fandt, at den nye kommune havde ret til refusion

Byretten fandt, at den oprindelige opholdskommune havde medvirket til, at manden havde fået ophold i den nye kommune, og at den oprindelige opholdskommune derfor skulle anerkende, at den nye kommune havde ret til refusion af refusionsberettigede udgifter i medfør af retssikkerhedslovens § 9 c.

Landsretten ændrede byrettens afgørelse

Den oprindelige opholdskommune ankede sagen til landsretten, der ændrede byrettens dom. Landsretten lagde til grund, at manden selv havde besluttet at flytte sammen med sin kæreste, og at parret gennem længere tid havde set på ejendomme i den nye kommune, før manden havde henvendt sig til den oprindelige opholdskommune herom. Landsretten lagde endvidere til grund, at den oprindelige opholdskommune forud for flytningen alene gav tilsagn om, at en ansøgning om bevilling af nødvendige boligindretninger i det nye hus ville blive behandlet efter gældende regler. På den baggrund fandt landsretten, at den oprindelige opholdskommune ikke havde ydet en sådan medvirken til flytningen som omtalt i retssikkerhedslovens § 9 c. Landsretten tog herefter den oprindelige opholdskommunes frifindelsespåstand til følge.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0574.

Til top Sidst opdateret: 09-05-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk