Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om medvirken af sagkyndige medlemmer under hovedforhandlingen i en borgerlig sag i 1. instans. 
27-01-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 20. januar 2010 meddelt en bygherrerådgiver tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Vestre Landsret som 2. instans den 18. november 2009. Sagen vedrørte spørgsmål om ansvar for en totalentreprenør eller en bygherrerådgiver som følge af manglende terrænregulering m.m. i forbindelse med opførelse af en beboelsesejendom herunder en stillingtagen til ansvarsfordelingen. Under sagen anmodede bygherre­råd­giveren om, at retten under hovedforhandlingen i byretten blev tiltrådt af to sagkyndige medlemmer efter retsplejelovens § 20, stk. 1, da sagen dels vedrørte for­tolkning af en totalentreprisekontrakt efter AB 93, dels forståelse for konteksten med rådgivning forud for indgåelse af en kontrakt, og da de almindelige domstole alene havde begrænset erfaring med sådanne sager. Byret og landsret afslog medvirken af sagkyndige medlemmer med henvisning til, at hovedspørgsmålet ikke var en fortolkning af et kontraktsforhold, men en stillingtagen til, om der var fejl og mangler ved et udført arbejde og ansvaret herfor, og at der var gennemført et syn og skøn om de hævdede mangler.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2009-22-0303.
Til top Sidst opdateret: 27-01-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk