Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om lovligt forfald i straffesag 
30-01-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 24. januar 2018 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 13. november 2017.
Tiltalte var i byretten blevet idømt en samlet straf på 3 års fængsel og en tillægsbøde på 13.975.000 kr. for omfattende momssvig.

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

Efterfølgende fik tiltalte job i Dubai, hvor han også bosatte sig.

På dagen for hovedforhandlingen i landsretten udeblev tiltalte. Dagen inden hovedforhandlingen havde landsretten fra tiltaltes forsvarer modtaget meddelelse om, at tiltalte havde oplyst, at han var syg og derfor ikke kunne flyve hjem fra Dubai med henblik på deltagelse i hovedforhandlingen.

Forsvareren havde vedlagt en lægeerklæring fra et hospital i Dubai, hvoraf det fremgik, at tiltalte på grund af diarré var uarbejdsdygtig i perioden fra to dage før hovedforhandlingen og til dagen for hovedforhandlingen.

Anklagemyndigheden anmodede herefter landsretten om at afvise anken, men landsretten meddelte parterne en frist til at fremkomme med eventuelle supplerende bemærkninger vedrørende spørgsmålet om afvisning, ligesom landsretten opfordrede tiltalte til at fremsende en supplerende erklæring eller udtalelse fra lægen af betydning for spørgsmålet om sagens eventuelle afvisning. Tiltalte fremsendte herefter en supplerende lægeerklæring.

Landsretten afviste anken

Landsretten fandt, at tiltalte hverken ved den oprindeligt fremsendte lægeerklæring eller ved de supplerende oplysninger havde dokumenteret, at han havde haft lovligt forfald i forbindelse med sin udeblivelse fra hovedforhandlingen. Landsretten lagde navnlig vægt på, at lægen ikke havde forholdt sig til, om tiltaltes sygdom var til hinder for hans rejse til Danmark og deltagelse i hovedforhandlingen, men alene til, om tiltalte havde været for syg til at arbejde.

Herefter, og da sagen ikke med nytte kunne behandles uden tiltaltes tilstedeværelse, afviste landsretten anken.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0351.
Til top Sidst opdateret: 30-01-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk