Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om lovligt forfald i en straffesag 
17-11-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 16. november 2017 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 13. september 2017.
I en straffesag mod flere tiltalte om økonomisk kriminalitet havde en af de tiltalte flere gange haft forfald på grund af sygdom, og sagen var derfor flere gange blevet udsat. Den tiltaltes sygdom var navnlig blevet dokumenteret ved speciallægeerklæringer, herunder erklæringer fra en psykiatrisk speciallæge.

Under sagen var der flere gange blevet indhentet udtalelser fra Retslægerådet, der fandt, at den tiltaltes sygdom ikke eller kun i begrænset omfang var til hinder for fremmøde i retten, men hver gang blev der indhentet nye speciallægeerklæringer, der beskrev en udvikling i den tiltaltes sygdom, der medførte, at tiltalte ikke kunne møde i retten.

Ved et retsmøde i byretten, hvor den tiltalte var mødt ved sin forsvarer, men ikke selv var mødt, blev der fremlagt en lægeerklæring og en psykiatrisk speciallægeerklæring, hvoraf det fremgik, at den tiltaltes sygdom var til hinder for tiltaltes fremmøde i det pågældende retsmøde og fremtidigt for en periode på mindst 4 måneder.

Anklagemyndigheden gjorde gældende, at de fremlagte lægelige oplysninger ikke fornødent dokumenterede lovligt forfald, og anmodede om, at den tiltalte blev anholdt og fremstillet i retten i det næste berammede retsmøde, subsidiært at retten traf bestemmelse om, at de foreliggende lægelige erklæringer ikke dokumenterede lovligt forfald for den tiltalte.

Byretten fandt, at den tiltalte havde lovligt forfald

Byretten fandt, at de i retsmødet fremlagte lægelige erklæringer vedrørende den tiltalte, herunder særligt en fremlagt psykiatrisk speciallægeerklæring, fornødent dokumenterede, at den tiltalte havde lovligt forfald i det pågældende retsmøde og i den i erklæringen angivne periode på 4 måneder. Byretten udtalte i den forbindelse, at de i sagen tidligere fremlagte lægelige erklæringer, herunder de tidligere fremlagte besvarelser fra Retslægerådet, ikke kunne føre til noget andet resultat.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

Anklagemyndigheden kærede byrettens kendelse til landsretten og gjorde gældende, at Retslægerådet tidligere havde udtalt, at den tiltalte var i stand til at give møde til retsmøder af én dags varighed. De nye lægelige erklæringer måtte efter anklagemyndighedens opfattelse ses i lyset af, at de var udarbejdet af de samme læger, hvis skøn Retslægerådet tidligere ikke havde været enig i.

Landsretten fandt, at der ikke uden en fornyet udtalelse fra Retslægerådet var tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte byrettens skøn, og stadfæstede derfor byrettens afgørelse.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0266.
Til top Sidst opdateret: 17-11-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk