Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om lovligt forfald 
02-07-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2018 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 19. april 2018.

Tiltalte var i byretten blevet idømt 4 måneders betinget fængsel for flere tilfælde af mandatsvig, jf. straffelovens § 280, nr. 1.

T
iltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

Ankesagen blev berammet til hovedforhandling i landsretten i juni 2017, hvor den tiltalte havde forfald på grund af sygdom. Tiltalte havde forinden hovedforhandlingen fremsendt en lægeerklæring, hvoraf det fremgik, at tiltaltes kræftsygdom var til hinder for hans fremmøde i retten, og at han skønnedes forhindret i 6-12 måneder.

Sagen blev herefter udsat og berammet til hovedforhandling den 18. og 19. april 2018.

I marts 2018 fremsendte tiltaltes forsvarer en lægeerklæring, hvoraf det fremgik, at tiltaltes sygdom som følge af smerter og træthed vurderedes at være til hinder for tiltaltes fremmøde i yderligere 12 måneder, hvorfor tiltalte igen begærede hovedforhandlingen omberammet. Landsretten traf den 5. april 2018 afgørelse om, at det fremsendte ikke dokumenterede lovligt forfald til den berammede hovedforhandling, der derfor blev fastholdt. Den 16. april 2018 fremsendte tiltaltes forsvarer en ny lægeerklæring, hvoraf det fremgik, at tiltaltes sygdom var til hinder for hans fremmøde i retten, og at det ikke kunne bedømmes, hvor længe denne hindring skønnedes at vare. Der var ifølge erklæringen ikke udsigt til helbredelse. Landsretten fandt ved en afgørelse af 17. april 2018, at tiltalte ikke havde godtgjort lovligt forfald til den berammede hovedforhandling, der derfor blev fastholdt.

Ved hovedforhandlingen den 18. april 2018 udeblev tiltalte, og tiltales forsvarer oplyste, at det skyldtes tiltaltes sygdom. Landsretten meddelte tiltalte en frist til samme dag kl. 15 til fremsendelse af en lægeerklæring til dokumentation for lovligt forfald. Ansøgers forsvarer fremsendte herefter en lægeerklæring, hvoraf det fremgik, at tiltalte efter fornyet undersøgelse den 18. april 2018 ikke vurderedes i stand til at møde i retten den 18. april 2018, og at det ikke kunne bedømmes, hvor længe denne hindring ville være til stede.

Landsretten afviste anken

Ved en fortsat hovedforhandling den 19. april 2018, hvor retten var sat uden domsmænd, afviste landsretten anken.

Landsretten udtalte, at lægeerklæringerne ikke indeholdt nogen nærmere beskrivelse af tiltaltes funktionsniveau, men at det alene var anført, at tiltaltes sygdom hindrede aktivitet, uden at det var nærmere uddybet, hvad der skulle forstås herved. Under disse omstændigheder, og herunder også forløbet, fandt landsretten, at lægeerklæringen ikke godtgjorde, at tiltalte havde lovligt forfald ved hovedforhandlingens påbegyndelse. Da tiltaltes anke alene omfattede bevisbedømmelsen, og da sagen ikke med nytte kunne behandles uden tiltaltes tilstedeværelse, afviste landsretten tiltaltes anke.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Denne sag er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0108.

Procesbevillingsnævnet har tidligere givet bevilling til Højesteret i en sag vedrørende en beslægtet problemstilling. Sagen blev behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0011.

Til top Sidst opdateret: 02-07-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk