Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om lovligheden af en ransagning af en bil og om sagsomkostninger i en sag om retlig efterprøvelse af ransagningen 
12-09-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. september 2013 meddelt en tidligere sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 21. februar 2013 i en sag om retlig efterprøvelse i medfør af retsplejelovens § 746, stk. 1, af lovligheden af politiets ransagning af den pågældendes bil i anledning af mistanke om overtrædelse af færdselslovens § 54. Ransagningen blev ved en fejl foretaget, uden at der skete underretning af den pågældende. Den pågældende var derfor var afskåret fra at udøve sin ret efter retsplejelovens § 798, stk. 2, til at overvære ransagningen. Den afgivne blodprøve førte nogle få uger efter til, at politiet opgav sigtelsen som grundløs. Nogle måneder senere begærede den tidligere sigtede spørgsmålet om ransagningens lovlighed indbragt for byretten, der godkendte ransagningen blandt andet med henvisning til, at de materielle betingelser for foretagelse af ransagningen var opfyldt, og at den omstændighed, at der ikke skete underretning, ikke under de foreliggende omstændigheder var en så væsentlig formel fejl, at ransagningen af denne grund måtte anses for ulovlig. Byretten bestemte endvidere, at den tidligere sigtede skulle betale sagens omkostninger, herunder tilkendt salær til den advokat, som byretten havde beskikket. Landsretten tiltrådte, at ransagningen havde været lovlig, og bemærkede blandt andet, at der efter landsrettens opfattelse ikke var holdepunkter for at antage, at ransagningen som anført af den tidligere sigtede havde chikanøst formål. Landsretten tiltrådte henset til sagens forløb og udfald endvidere, at den tidligere sigtede var blevet pålagt at betale sagens omkostninger, jf. herved princippet i retsplejelovens § 1008, stk. 1.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2013-25-0049.
Til top Sidst opdateret: 12-09-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk