Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om lovligheden af en administrativ frihedsberøvelse 
01-11-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 31. oktober 2012 meddelt en mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. maj 2012. Manden var blevet tvangsindlagt, da han ansås for at være sindssyg og til fare for sin demente moder, som frivilligt havde taget ophold hos ham. Efterfølgende var manden tvangstilbageholdt i ca. 3 måneder. Både by- og landsretten fandt det godtgjort, at manden på tidspunktet for tvangsindlæggelsen og tvangstilbageholdelsen var sindssyg, og at det ville være uforsvarlig ikke at frihedsberøve manden, da han frembød en nærliggende og væsentlig fare for andre. Såvel tvangstilbageholdelsen samt tvangsindlæggelsen var således lovlig, jf. psykiatrilovens § 10, jf. § 5, nr. 1 og 2. Dissens i landsretten.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0358
Til top Sidst opdateret: 01-11-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk