Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om konkursbegæring på grundlag af krav om sagsomkostninger tilkendt i en afvist og nu genanlagt sag. 
11-02-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 9. februar 2015 meddelt i alt 6 konkursrekvirenter tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 20. august 2014. Konkursrekvirenterne var sagsøgt af et processelskab i en erstatningssag. Sagen blev imidlertid afvist af byretten, idet processelskabets advokat ikke rettidigt havde indleveret påstandsdokument. Kort efter genanlagde processelskabet erstatningssagen. Efterfølgende traf byretten afgørelse om sagsomkostninger i den afviste sag og pålagde processelskabet at betale sagsomkostninger til hver af konkursrekvirenterne med mellem 250.000 kr. og 1.125.000 kr. – i alt 4.675.000 kr.

På grundlag af sagsomkostningskravene indgav konkursrekvirenterne herefter konkursbegæringer mod processelskabet. Skifteretten i Aarhus nægtede at fremme konkursbegæringerne, hvilket blev stadfæstet af Vestre Landsret.

Landsretten lagde vægt på, at sagsomkostningerne i den nyanlagte sag skulle fastsættes under hensyn til de omkostninger, der var fastsat i den afviste sag, og med udgangspunkt i, at konsekvensen af afvisningen alene burde være, at konkursrekvirenterne skulle have godtgjort deres eventuelle merudgifter som følge af afvisningen. Landsretten bemærkede, at merudgifterne for konkursrekvirenterne var usikre, og at de efter sagens oplysninger under alle omstændigheder måtte anses for begrænsede og ikke kunne antages at overstige et beløb, som Processelskabet ville være i stand til at betale. Endvidere bemærkede landsretten, at afgørelsen om sagsomkostninger i forbindelse med afvisning først var truffet efter, at sagen var anlagt på ny.

Med henvisning hertil og i øvrigt med henvisning til oplysningerne om retssagens karakter og forløb i øvrigt fandt landsretten, at kravet på sagsomkostninger ikke havde den fornødne klarhed til at kunne danne grundlag for afsigelse af konkursdekret.

Landsrettens kendelse af 20. august 2014 er gengivet i U 2014.3461V.

Sagen er blevet behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0538.  
Til top Sidst opdateret: 11-02-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk