Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om kæremålsomkostninger 
05-05-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 30. april 2015 meddelt en byggesagkyndig tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 21. oktober 2014, for så vidt angår den del af kendelsen, der vedrører kæremålets omkostninger.

En køber af en ejendom havde begæret isoleret bevisoptagelse i form af syn og skøn vedrørende nogle påståede mangler ved ejendommen. Tilsagt til den isolerede bevisoptagelse var ejendommens sælger, købers ejerskifteforsikringsselskab og den byggesagkyndige.

Efter at der var afholdt syn og skøn og udarbejdet en skønserklæring, anmodede køberen om, at der blev afholdt et supplerende syn og skøn. Samtidig ønskede køberen til brug for skønsmandens besvarelse af de supplerende spørgsmål at fremlægge to nye bilag.

Den byggesagkyndige meddelte, at han ikke havde bemærkninger til køberens supplerende skønstema med bilag, hvorimod en eller begge de øvrige parter protesterede mod nogle af spørgsmålene samt mod, at de nye bilag skulle indgå i skønsmandens besvarelsesgrundlag.

Den 17. september 2014 besluttede byretten, at et af de supplerende spørgsmål ikke blev tilladt stillet skønsmanden, og at de to nye bilag ikke kunne indgå i skønsmandens grundlag for besvarelsen af de supplerende spørgsmål. Køberen kærede dette til landsretten. Efter det oplyste udtalte den byggesagkyndige sig ikke under kæremålet.

Ved kendelsen af 21. oktober 2014 ændrede landsretten byrettens afgørelse, således at det blev tilladt køberen at stille det omtvistede spørgsmål til skønsmanden og forelægge de omtvistede bilag i forbindelse med skønsmandens besvarelse af de stillede supplerende spørgsmål. Samtidig bestemte landsretten, at sælgeren, den byggesagkyndige og ejerskifteforsikringsselskabet hver skulle betale 1.500 kr. i kæremålsomkostninger til køberen.

Sagen er blevet behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0644.
Til top Sidst opdateret: 05-05-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk