Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om individuel søgsmålskompetence for to kreditorer i et konkursbo 
04-06-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har 3. juni 2013 i to sager meddelt et konkursbo tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 15. februar 2013 i flere kumulerede sager. Både konkursboet og de to kreditorer havde anlagt erstatningssag mod et revisionsselskab som følge af en af revisionsselskabet ikke korrekt påtegnet årsrapport. De to kreditorer havde gjort gældende, at de havde lidt et direkte, individuelt tab, og at der var forskel på, hvilken erstatning der kunne opnås af boet og under individuelle søgsmål mod revisionsselskabet. De to kreditorer havde afgivet erklæring om, at de ville reducere deres anmeldte krav i boet med ethvert beløb, som de måtte blive tilkendt fra revisionsselskabet. I by- og landsretten blev konkursboet tilpligtet at anerkende, at de to kreditorer havde ret til at anlægge erstatningssag mod revisionsselskabet. Landsretten henviste bl.a. til, at det tilkommer en skadelidt at rejse et krav mod den angivelige skadevolder, ligesom der under universalforfølgning gælder et princip om lighed mellem kreditorerne, hvorfor en skadelidt kreditor ikke i konkurrence med boet kan anlægge sag mod en skadevolder om erstatning på samme faktiske og retlige grundlag. Endvidere henviste landsretten til, at boets og de to kreditorers erstatningskrav ikke havde samme grundlag, hvorfor hverken konkursloven eller almindelige principper om universalforfølgning kunne være til hinder for, at de to kreditorer kunne gennemføre individuelle søgsmål.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. sag 2013-22-0166 og 2013-22-0167.
Til top Sidst opdateret: 04-06-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk