Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om hjemmel til at fastsætte længstetid ved opretholdelse af foranstaltning uden længstetid 
22-01-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 15. januar 2019 meddelt en domfældt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 28. august 2018.

Den domfældte var i 2013 blevet fundet skyldig i at have begået en række seksualforbrydelser mod en mindreårig pige. Han blev fundet mentalt retarderet, jf. straffelovens § 16, stk. 2, og retten fandt på baggrund af de lægelige udtalelser i sagen og karakteren af den begåede kriminalitet, at der var behov for at træffe bestemmelse efter straffelovens § 68 for at forebygge yderligere lovovertrædelser. Han blev derfor idømt en foranstaltning efter straffelovens § 68, 2. pkt., hvorefter han skulle undergive sig tilsyn af kommunen, således at han skulle efterkomme tilsynsmyndighedens bestemmelser om ophold og behandling, og således at tilsynsmyndigheden kunne træffe bestemmelse om anbringelser i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, og at han endvidere skulle undergive sig ambulant psykiatrisk behandling.  Der blev under hensyn til arten af den pådømte kriminalitet ikke fastsat nogen længstetid for foranstaltningen, jf. straffelovens § 68 a, stk. 2.

Anklagemyndigheden indbragte i 2018 foranstaltningen for byretten med påstand om, at foranstaltningen skulle opretholdes.

Byretten fastsatte en længstetid for foranstaltningen

Byretten fandt, at der på baggrund af den tid, der var gået siden dommen i 2013 og henset til karakteren af de pådømte forhold, at der ikke var det fornødne grundlag for at opretholde foranstaltningen uden tidsbegrænsning. Byretten fastsatte herefter en længstetid på 2 år regnet fra byrettens kendelse.

Landsretten ændrede byrettens kendelse

Anklagemyndigheden kærede byrettens kendelse til landsretten med påstand om, at foranstaltningen blev opretholdt uden fastsættelse af længstetid.

Landsretten fandt – under henvisning til Vestre Landsrets afgørelse trykt i TfK 2008.254 V – at der ikke er hjemmel til at fastsætte en længstetid for foranstaltningen i forbindelse med en indbringelse af foranstaltningen i medfør af straffelovens § 72. Landsretten ændrede på denne baggrund byrettens kendelse, således at foranstaltningen blev opretholdt uden tidsbegrænsning.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0254.

Til top Sidst opdateret: 22-01-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk