Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om hjemmel for retten til at bestemme, at personer, der af politiet er blevet nægtet adgang til en retsbygning, alligevel skal have mulighed for at overvære retsmødet 
26-02-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 25. februar 2013 meddelt to tiltalte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 20. december 2012 i en straffesag om blandt andet en række røverier. Politiet havde – ved en fejl, som politiet efterfølgende har beklaget – i forbindelse med foretagelsen af hovedforhandlingen i byretten nægtet to pårørende til de tiltalte adgang til retsbygningen. Forsvarerne protesterede herimod. Retsformanden afsagde kendelse om, at der ikke i retsplejelovens kapitel 2 eller  § 151 er fornøden hjemmel for retten til at træffe bestemmelse om, at personer, der af politiet i medfør af lov om politiets virksomhed er blevet nægtet adgang til retsbygningen, skal have mulighed for at overvære retsmødet. Landsretten stadfæstede byrettens kendelse af de i kendelsen anførte grunde og under henvisning til to tidligere kendelser fra landsretten om samme problemstilling – hvoraf den ene er trykt i U 2005.91 Ø.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0346.
Til top Sidst opdateret: 26-02-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk