Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om henvisning af en ægtefælleskiftesag til bobehandler 
02-11-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 1. november 2018 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 4. maj 2018
Ægtefællerne havde været gift siden 1981 og havde under deres ægteskab haft formuefællesskab. Ægtefællerne blev skilt ved skilsmissebevilling i 2016, og anmodede i december 2017 skifteretten om at tage deres fællesbo under offentlig skiftebehandling, idet de ikke havde kunnet blive enige om delingen af deres fællesbo. På et indledende møde i skifteretten oplyste parterne, at størstedelen af deres indbo – bortset fra tre genstande og parternes hidtidige fælles bolig – var blevet delt mellem dem. De tre genstande blev parterne ved skifterettens mellemkomst enige om at fordele på mødet. Parterne blev på mødet endvidere enige om hvem af parterne, der skulle udtage den hidtidige fælles bolig, men henset til, at denne part havde brug for en udsættelse til at få det praktiske på plads, besluttede skifteretten undtagelsesvist at udsætte sagen to uger.

Efter de to uger var gået, anmodede den part, som ikke skulle udtage boligen, skifteretten om at få sagen henvist til bobehandler, da det ikke siden mødet havde været muligt at få en afklaring på, om den anden part havde mulighed for at overtage ejendommen.

Skifteretten bestemte, at sagen ikke skulle henvises til bobehandler

Skifteretten bemærkede indledningsvist i sin kendelse, at en bobehandler ikke vil kunne gennemtvinge et salg af ejendommen på tvangsauktion, og at såfremt parterne ikke skulle blive enige om et eventuelt salg, vil spørgsmålet uanset hvad skulle forelægges for skifteretten, jf. ægtefælleskiftelovens § 25, stk. 2.

Skifteretten bemærkede endvidere, at det kræver en flerhed af aktiver for, at der foreligger et fællesbo, og ikke blot et sameje om et enkelt aktiv. Skifteretten fandt herefter, at spørgsmålet om ejendommen ikke var omfattet af ægtefælleskiftelovens § 1 om deling af ægtefællers fællesbo, og at spørgsmålet i stedet skulle afgøres ved enkelttvist efter ægtefælleskiftelovens § 2, stk. 1. Skifteretten lagde ved sin afgørelse navnlig vægt på forarbejderne til ægtefælleskifteloven, herunder betænkning nr. 1518 om ægtefælleskifte m.v., og den juridiske litteratur.

Landsretten stadfæstede skifterettens kendelse

Landsretten fandt, at henvisning til bobehandler forudsætter, at der er et fællesbo at behandle, jf. overskriften til ægtefælleskiftelovens kapitel 3. Da et bo er defineret som et sameje om en flerhed af aktiver, jf. betænkning nr. 1518 om ægtefælleskifte m.v., side 141, og da parternes hidtidige fælles bolig således ikke udgjorde et bo, tiltrådte landsretten, at skifteretten havde afvist at henvise sagen til bobehandler.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0230.
Til top Sidst opdateret: 02-11-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk