Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om grundejerforenings friholdelsesansvar overfor grundejer i erstatningssag 
20-08-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 17. august 2015 meddelt en grundejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Vestre Landsret den 10. april 2015.

Efter en faldulykke foran grundejerens ejendom, som var forårsaget af manglende glatførebekæmpelse, blev både grundejeren og den grundejerforening, som grundejeren var medlem af, sagsøgt af skadelidte, som ønskede erstatning for den personskade, han havde pådraget sig ved ulykken.

Ved byretten blev grundejeren  fundet erstatningsansvarlig for skadelidtes personskade, men byretten fandt, at eftersom grundejerforeningen i sine vedtægter havde påtaget sig at rydde sne og gruse på foreningens veje, var grundejerforeningen også erstatningsansvarlig i forbindelse med faldulykken, og grundejerforeningen skulle på denne baggrund desuden friholde grundejeren for krav som følge af dennes erstatningsansvar.

Både grundejeren og grundejerforeningen ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse for erstatningsansvaret. Landsretten fandt ligesom byretten, at grundejeren var erstatningsansvarlig for skadelidtes personskade, og denne del af sagen var ikke omfattet af ansøgningen om appeltilladelse. Vedrørende grundejerens friholdelsespåstand udtalte flertallet herefter, at grundejerforeningens vedtægtsbestemmelser om vintervedligeholdelse, som havde hjemmel i en lokalplan, ikke kunne få retlig virkning efter sit indhold. Lokalplanens bestemmelser vedrørende drift og vedligeholdelse af vej- og stianlæg, herunder snerydning og glatførebekæmpelse, var udarbejdet med henvisning til planlovens § 15, stk. 2, nr. 13. Flertallet fandt, at lokalplanens bestemmelse efter ordlyden af § 15, stk. 2, nr. 13, ikke havde hjemmel i planloven.  Landsrettens mindretal fandt ikke, at der var grundlag for at fortolke planlovens § 15, stk. 2, nr. 13, indskrænkende. Grundejerforeningen blev herefter frifundet for grundejerens friholdelsespåstand.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0271.
Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk