Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om godtgørelse i medfør af erstatningsansvarslovens § 26, stk. 3, til en forurettet i en sag om to forsøg på manddrab. 
21-04-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 20. april 2015 meddelt en forurettet i en straffesag om to forsøg på manddrab, der er afgjort ved en dom afsagt af Østre Landsret den 21. august 2014, tilladelse til særskilt anke til Højesteret af dommen for så vidt angår spørgsmålet om godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26, stk. 3.

Tiltalte, som var forurettedes daværende samlever, havde i en periode på cirka 1½ år forsøgt at dræbe forurettede ved at give hende forskellige former for medicin, uden at hun vidste det. Efterfølgende havde tiltalte en nat sprøjtet peberspray i forurettedes ansigt, hvorefter han forsøgte at kvæle hende med en pude.

Drabsforsøgene havde kun medført begrænsede fysiske skader på forurettede, men hun havde efterfølgende fået psykiske problemer, som hun modtog psykologbehandling for.

Byretten fastsatte straffen for tiltalte til fængsel i 6 år og pålagde ham at betale blandt andet en godtgørelse til forurettede på 15.000 kr. efter erstatningsansvarsloven § 26, stk. 3.

Tiltalte ankede byrettens dom, og under anken påstod forurettede blandt andet godtgørelsen efter erstatningsansvarslovens § 26, stk. 3, forhøjet.

Landsretten forhøjede straffen for tiltalte til fængsel i 7 år. Landsretten tilkendte imidlertid ikke forurettede godtgørelse efter erstatningsansvarsloven § 26, stk. 3, med henvisning til, at der ikke var fundet tilstrækkeligt grundlag herfor.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0194.
Til top Sidst opdateret: 21-04-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk