Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om genoptagelse af en sag, hvor stævningen alene blev indgivet pr. mail uden bilag, idet den originale stævning med bilag aldrig blev modtaget i retten. 
24-09-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 22. september 2014 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 11. august 2014.
Virksomhedens advokat havde indgivet stævning pr. mail uden bilag til byretten inden udløbet af en given søgsmålsfrist. Efter det oplyste havde advokaten samme dag sendt den originale stævning med bilag pr. post til byretten. Byretten modtog imidlertid aldrig den originale stævning. Byretten, der ikke var opmærksom på den manglende stævning, anmodede advokaten om at fremsende bilagene til retten inden en bestemt frist. Der var imidlertid fejl i de adresseoplysninger, som byretten anvendte, og advokaten modtog derfor ikke byrettens anmodning om fremsendelse af bilagene. Efter udløbet af den fastsatte frist afviste byretten sagen med henvisning til den manglende fremsendelse af bilagene, jf. retsplejelovens § 349, stk. 1, jf. § 348, stk. 4. Byretten blev herefter opmærksom på fejlen i de anvendte adresseoplysninger og orienterede advokaten om forløbet samt anmodede om eventuelle bemærkninger til afvisningen af sagen. Advokaten anmodede genoptagelse af sagen. Først i forbindelse med behandlingen af genoptagelsesanmodningen blev byretten opmærksom på den manglende originale stævning. Byretten afviste at genoptage sagen med bemærkning om, at der ikke var hjemmel til at genoptage sagen i medfør af retsplejelovens § 367, og idet byretten fandt, at der ikke forelå sådanne undskyldelige omstændigheder, at der var grundlag for at omgøre beslutningen om afvisning i medfør af retsplejelovens § 222. Endvidere bemærkede byretten, at retten ikke havde modtaget en original stævning med bilag.
Vestre Landsret stadfæstede byrettens beslutning med henvisning til, at allerede som følge af, at byretten ikke havde modtaget original stævning med de deri nævnte bilag, var der ikke grundlag for at ændre byrettens afgørelse om afvisning sagen.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2014-22-0503.
Til top Sidst opdateret: 24-09-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk