Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om genoptagelse af en civil sag, hvor der var afsagt udeblivelsesdom. 
22-09-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. september 2010 meddelt en sagsøgt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 2. juli 2010.

Byretten havde ved dom af 14. maj 2009 afsagt udeblivelsesdom i en sag, der drejede sig om betaling af husleje i et leje- og ansættelsesforhold mellem sagens parter. Ved e-mail af november 2009 begærede sagsøgte sagen genoptaget. Anmodningen blev afvist under henvisning til, at den ikke var modtaget i underskrevet stand ved almindelig post. Ved breve af 11. januar og 28. april 2010 anmodede sagsøgte på ny om genoptagelse af sagen, og begrundede sin sene reaktion med, at hendes søn var afgået ved døden. Byretten besluttede ikke at omgøre den tidligere beslutning om at afvise anmodningen om genoptagelse under henvisning til, at betingelserne i retsplejelovens § 367, stk. 1, 2. pkt., for at genoptage sagen efter udløbet af den ordinære 4-ugers frist, ikke var opfyldt. Vestre Landsret stadfæstede byrettens afgørelse. (Dissens)

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2010-22-0298.
Til top Sidst opdateret: 22-09-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk