Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om genoptagelse af en afsluttet sag om erstatning for erhvervsevnetab 
31-03-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 25. marts 2014 meddelt en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 8. oktober 2013. Den skadelidte pådrog sig en personskade ved en trafikulykke i 2005, og det ansvarlige forsikringsselskab udbetalte i 2006 en méngodtgørelse på 10 %, men mente ikke, at der var et erhvervsevnetab på mindst 15 %. I maj 2010 anmodede den skadelidte forsikringsselskabet om genoptagelse af spørgsmålet om erhvervsevnetab i medfør af erstatningsansvarslovens § 11, hvorefter en afsluttet sag om godtgørelse eller erstatning kan genoptages, hvis sagens faktiske omstændigheder ændrer sig væsentligt i forhold til dem, der blev lagt til grund ved sagens afslutning. Forsikringsselskabet afslog at genoptage sagen, og den skadelidte anlagde retssag i september 2010. Byretten frifandt forsikringsselskabet. Landsretten lagde på baggrund af de lægelige oplysninger i sagen til grund, at den skadelidtes gener efter trafikulykken og frem til nu objektivt var uændrede, ligesom landsretten lagde til grund, at det job, han havde indtil 2008 – og som blev nedlagt som følge af virksomhedens forhold og således helt uden sammenhæng med den skadelidtes helbredsmæssige forhold – tilgodeså de skånehensyn, som hans gener som følge af trafikulykken nødvendiggjorde. Landsretten fandt, at det forhold, at skadelidte mistede sit job og ikke efterfølgende var i stand til at få et job på ordinære vilkår med samme eller lignende skånehensyn, ikke udgjorde en i forhold til erstatningsansvarslovens § 11 relevant væsentlig ændring af de faktiske omstændigheder, der blev lagt til grund ved erstatningssagens afslutning. Landsretten tilføjede, at den skadelidte ikke havde været i utilregnelig uvidenhed om følgerne af ulykken og dermed grundlaget for sit erstatningskrav, hvorfor kravet var forældet i maj 2010 og dermed forud for sagens anlæg. Landsretten stadfæstede således byrettens dom.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2013-22-0593.
Til top Sidst opdateret: 31-03-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk