Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fremme af straffesag trods tiltaltes udeblivelse 
25-02-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 20. februar 2014 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. januar 2014 i en straffesag om spirituskørsel, hvor anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om bødestraf og betinget frakendelse af førerretten. Den tiltalte var lovligt indkaldt til retsmøde i byretten, men var ikke mødt op og havde ikke oplyst retten om gyldig udeblivelsesgrund. Anklagemyndigheden begærede under retsmødet sagen fremmet i medfør af retsplejelovens § 855, stk. 3, nr. 4. Efter retsplejelovens § 731, stk. 1, litra i, skal der beskikkes en forsvarer, når sager, ”hvor der er spørgsmål om fængselsstraf”, fremmes efter retsplejelovens § 855, stk. 3, nr. 4. Byretten bestemte ved kendelse, at straffesagen ikke kunne fremmes og henviste i den forbindelse til, at det i en situation som den foreliggende ville være betænkeligt at fratage tiltalte den retssikkerhedsmæssige garanti, som en obligatorisk forsvarerbeskikkelse indebærer. Anklagemyndigheden kærede kendelsen til Vestre Landsret, som stadfæstede byrettens kendelse af de grunde, der var anført af byretten.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2014-25-0012.
Til top Sidst opdateret: 25-02-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk