Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fradrag for et selskabs udgifter ved beregning af det beløb, der kan konfiskeres som udbytte ved en strafbar handling, jf. straffelovens § 75, stk. 1. 
10-04-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. april 2012 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 20. december 2011 i en sag om udbyttekonfiskation hos et selskab i anledning af dettes overtrædelse af § 2, stk. 3, jf. stk. 6, i lov om anvendelse af visse EF-retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande. Selskabet havde indgået kontrakter med de irakiske myndigheder i strid med betingelserne for ”Olie-for-mad”-programmet. Kontrakterne var kommet i stand ved ulovlige særskilte betalinger til det irakiske styre som returkommission. Et beløb svarende til returkommissionen var herefter lagt til kontraktsummen i forbindelse med betaling heraf fra en særlig FN-konto, hvorpå oliemidlerne var indsat. Strafansvaret var forældet, men anklagemyndigheden nedlagde ved byretten påstand om konfiskation hos selskabet svarende til udbyttet ved den ulovlige samhandel. Byretten tog anklagemyndighedens påstand til følge med et skønsmæssigt fastsat beløb på 25 mio. kr., som foruden den beregnede fortjeneste på ca. 10 mio. kr. omfattede et beløb svarende til den til irakerne udbetalte returkommission og en forholdsmæssig andel af vederlag udbetalt til selskabets jordanske agent, der også havde udført lovlige opgaver for selskabet. Landsretten nedsatte det beløb, der kunne konfiskeres som udbytte, til skønsmæssigt 10 mio. kr. med henvisning til, at formålet med konfiskation af udbytte i medfør af straffelovens § 75, stk. 1, er at fjerne den berigelse, der er opnået ved lovovertrædelsen, for derved at markere, at overtrædelsen ikke har kunnet betale sig, jf. s. 24-25 i betænkning 355/1964. Landsretten fandt herefter, at der skulle ske fradrag i det beløb, der kunne konfiskeres, af et beløb svarende til udbetalte returkommission, der var tilgået de irakiske myndigheder og således ikke var kommet selskabet til gode, af et beløb svarende til den del af selskabets udgifter til etablering og drift af selskabets kontor i Jordan, der vedrørte lovlige aktiviteter udøvet fra kontoret, og af et beløb svarende til det vederlag, selskabet havde udbetalt til selskabets agent i Jordan, der havde bistået selskabet med betalingerne til irakerne, men som også var nødvendig for drift af lovlig handelsvirksomhed i området.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0006.
Til top Sidst opdateret: 10-04-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk