Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fortsat varetægtsfængsling af en person, der på tidspunktet for hovedforhandlingens påbegyndelse vil have været frihedsberøvet i 14 måneder, jf. retsplejelovens § 768 a, stk. 1, nr. 2. 
05-08-2010 

 

Procesbevillingsnævnet har den 4. august 2010 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret den 18. juni 2010 om fortsat varetægtsfængsling i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3.

Tiltalte var ved byretten varetægtsfængslet under hensyn til kollusionsrisikoen, jf. retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3, indtil der er afsagt dom i sagen, hvor der er rejst tiltale for menneskehandel, jf. straffelovens § 262 a, stk. 1. Hovedforhandlingen er berammet til at begynde 14. måneder efter, at den pågældende blev anholdt.

Østre Landsret stadfæstede ved kendelse af 18. juni 2010 byrettens afgørelse under henvisning til, at der henset til den alvorlige karakter af den kriminalitet, der er rejst tiltale for, antallet af tiltalte samt det forhold, at hovedforhandlingen forventes at vare i 19 dage, foreligger særlige omstændigheder, som begrunder varetægtsfængsling i over 1 år, jf. retsplejelovens § 768 a, stk. 1.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-26-0021.

 

Til top Sidst opdateret: 05-08-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk