Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fortsat opretholdelse af en i 2005 idømt tidsubestemt foranstaltning i medfør af straffelovens § 68 for blandt andet brandstiftelse. 
16-03-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. marts 2011 meddelt en domfældt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 17. december 2010. Domfældte var i 2005 for blandt andet brandstiftelse, jf. straffelovens § 181, stk. 1, blevet dømt til behandling på psykiatrisk afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen i forbindelse med afdelingen under udskrivning, således at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kunne træffe bestemmelse om genindlæggelse. Der blev ikke fastsat en længstetid for foranstaltningen, jf. straffelovens § 68 a, stk. 2. Anklagemyndigheden havde i marts 2010 i medfør af straffelovens § 72, stk. 2, indbragt sagen for retten og nedlagt påstand om opretholdelse af foranstaltningen. Domfældte påstod foranstaltningen ophævet under henvisning til proportionalitetshensynet. Landsretten fandt som byretten, at mindre indgribende foranstaltninger end opretholdelse af den idømte ud fra de lægelige oplysninger i sagen ikke på nuværende tidspunkt frembød tilstrækkelig sikkerhed for at forebygge yderligere kriminalitet, og tog anklagemyndighedens begæring til følge.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-25-0296.
Til top Sidst opdateret: 16-03-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk