Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fortolkning af forældelseslovens § 14, stk. 2 
10-02-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. februar 2014 meddelt en skyldner tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 3. oktober 2013 i en fogedsag om udlæg på grundlag af en udeblivelsesdom afsagt i 1990. I fogedretten blev en udlægsbegæring mod skyldner nægtet fremme under henvisning til, at kravet var forældet. Fogedretten begrundede afgørelsen med, at begæringen om udlæg var indgivet 1 dag efter udløbet af de højst 10 års forlængelse, jf. forældelseslovens § 14, stk. 2, som der kan blive tale om efter bestemmelsens stk. 1, der blandt andet omhandler den situation, at fordringshaveren i en periode har været afskåret fra at afbryde forældelsen på grund af ukendskab til skyldnerens opholdssted. Landsretten ændrede fogedrettens afgørelse og bestemte, at fogedforretningen mod skyldner skulle fremmes med henvisning til, at der på tidspunktet for udlægsbegæringens indgivelse til fogedretten endnu ikke var gået 1 år, jf. forældelseslovens § 14, stk. 1, fra det tidspunkt, hvor fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab til skyldnerens opholdssted.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-22-0579.
Til top Sidst opdateret: 10-02-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk