Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fortolkning af en bestemmelse om søgsmålsfrist i erhvervslejeloven 
17-06-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. juni 2015 meddelt en lejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Østre Landsret den 11. marts 2015.

Kort tid efter at udlejeren havde opsagt erhvervslejemålet, accepterede lejeren opsigelsen og gjorde samtidig et erstatningskrav gældende mod udlejeren som foreskrevet i erhvervslejelovens § 66. 12½ uge efter opsigelsen og 11½ uge efter lejerens fremsættelse af erstatningskravet, afviste udlejeren lejerens krav. Herefter anlagde lejeren sag mod udlejeren ved boligretten med påstand om erstatning.

Boligretten på Frederiksberg udskilte spørgsmålet om, hvorvidt søgsmålsfristen i erhvervslejelovens § 67, stk. 2, hvorefter lejeren ved uenighed om erstatning efter § 66 skal anlægge sag ved boligretten senest, hvad der svarer til 12 uger efter opsigelsen, var overholdt, til særskilt afgørelse. Med dissens kom boligretten frem til, at sagen kunne fremmes, idet flertallet fandt, at bestemmelsen måtte forstås således, at anvendelse af søgsmålsfristen forudsætter, at der i perioden frem til fristens udløb positivt er opstået uenighed mellem parterne, og ikke i tilfælde hvor udlejer indtil et tidspunkt efter fristens udløb forholder sig passivt og først derefter gør indsigelse.

Udlejeren ankede dommen til Østre Landsret, som fandt, at fristen for sagsanlæg var udløbet, og afviste boligretssagen. Landsretten henviste blandt andet til, at lejeren under de i sagen foreliggende omstændigheder, hvor udlejerens manglende svar ikke kunne anses for en accept af lejerens erstatningskrav, havde haft en pligt til at overholde fristen for sagsanlæg.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0214.
Til top Sidst opdateret: 17-06-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk