Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fortolkning af boafgiftslovens § 13 a 
14-11-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 14. november 2014 meddelt et dødsbo tilladelse til anke til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 8. juli 2014. I sagen, der vedrørte beregning af boafgiften ved opgørelsen af et dødsbo, var der tvist om fortolkningen af boafgiftslovens § 13 a, herunder hvorvidt en passivpost tilknyttet længstlevendes bodel skal fratrækkes ved opgørelsen af fællesboet eller ved opgørelsen af den afgiftspligtige arvebeholdning.
S
kifteretten gav boet medhold i, at udgiften tilknyttet længstlevendes aktiver på samme måde som udgifter tilknyttet afdødes aktiver skulle fratrækkes i den afgiftspligtige bobeholdning, jf. boafgiftslovens § 13 a, stk. 1, 2. og 3. pkt.
SKAT kærede kendelsen til Vestre Landsret, der med henvisning til boafgiftslovens § 13 a, stk. 1, sammenholdt med forarbejderne udtalte, at passivposten tilknyttet længstlevendes bodel skulle fratrækkes ved opgørelsen af fællesboet og ved opgørelsen af værdien af de aktiver, som ægtefællen modtager til fyldestgørelse af sit krav mod boet, og ikke ved opgørelsen af den afgiftspligtige arvebeholdning. Landsretten ophævede således skifterettens kendelse og hjemviste sagen til fortsat behandling i skifteretten med henblik på beregning af boafgift.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2014-22-0480.
Til top Sidst opdateret: 14-11-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk