Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om forsvarerbeskikkelse på et tidspunkt, hvor der var sket påtaleopgivelse i straffesagen 
14-01-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 30. december 2015 meddelt en tidligere sigtet samt dennes advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. oktober 2015.
Sigtede blev den 27. maj 2014 afhørt i forbindelse med, at han var sigtet for overtrædelse af dyreværnslovens § 1, ved at have undladt at efterkomme en dyrlæges anbefaling om nærmere undersøgelse eller aflivning af hans hund. Under afhøringen deltog sigtedes advokat, der i forbindelse med afhøringen oplyste politiet om, at han ønskede at lade sig beskikke som forsvarer for sigtede. Der blev imidlertid ikke foretaget yderligere med henblik på beskikkelse.  

Den 29. juli 2015 meddelte politiet sigtede, at man havde besluttet at opgive sigtelsen mod ham, idet man ikke forventede, at han ville blive fundet skyldig. 

Ansøgers advokat rettede herefter ved brev af den 7. august 2015 henvendelse til politiet, idet han anførte, at der ikke forelå en beskikkelse af ham som forsvarer for den nu tidligere sigtede, men at han anmodede om at modtage salærmeddelelse i henhold til den vedlagte opgørelse over tidsforbrug. 

Politiet videresendte anmodningen til byretten, idet politiet samtidig anførte, at man ikke fandt, at betingelserne for beskikkelse i medfør af retsplejelovens §§ 731 og 732 var opfyldt, da der var tale om et forhold, hvor den nu tidligere sigtede, såfremt han var blevet dømt, alene ville være blevet idømt en bøde. 

Byretten og landsretten fandt ikke grundlag for at imødekomme anmodningen

Byretten fandt, at der ikke var grundlag for at tilkende advokaten salær, idet han ikke havde været beskikket som forsvarer, hvilket der henset til sagens karakter, herunder at der havde været tale om et forhold, hvor den nu tidligere sigtede, såfremt han var blevet dømt, alene ville være blevet idømt en bøde, heller ikke sås at være anledning til. 

Advokaten kærede byrettens beslutning til Østre Landsret, der stadfæstede byrettens afgørelse under henvisning til de af byretten anførte grunde.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0287 og 2015-25-0288.

Til top Sidst opdateret: 14-01-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk