Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om forståelsen af kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 584, stk. 2, 1. pkt., om fogedrettens afgørelser om udlæg. 
07-06-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 6. juni 2016 meddelt en skyldner tilladelse til kære af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 21. marts 2016.
Sagens baggrund

I 1994 og 1995 indgik skyldner i alt tre låne- og kreditengagementer med en bank. I 2015 indgav banken anmodning til fogedretten om foretagelse af udlæg for et beløb på 3.000 kr. hos skyldneren på baggrund af de tre fordringer. I begæringen opgjorde banken sit samlede krav i henhold til de tre fordringer inkl. 3 års renter til 3.813.131,72 kr. Under sagen gjorde skyldneren gældende, at de tre fordringer var forældede, og at udlægsbegæringen derfor skulle nægtes fremme.

Fogedretten fremmede sagen

Fogedretten fandt, at fordringerne ikke var forældede, og fogedretten bestemte derfor, at bankens krav i henhold til de tre fordringer skulle fremmes, og samtidig opgjorde fogedretten sagen til det anmodede beløb på 3.000 kr. med tillæg af omkostninger, i alt 4.500 kr. Fogedretten udsatte herefter sagen på berammelse af udlægsforretning.

Landsretten afviste kæremålet

Skyldneren kærede fogedrettens afgørelse til Vestre Landsret, der afviste kæremålet. Landsretten henviste til, at banken i medfør af retsplejelovens § 507, stk. 2, havde begrænset sin fordring til 3.000 kr., og at kæremålet derfor angik en afgørelse om udlæg for krav, der har en økonomisk værdi af højst 20.000 kr. Fogedrettens afgørelse kunne derfor kun kæres med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens § 584, stk. 2, og en sådan forelå ikke.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0206.
Til top Sidst opdateret: 07-06-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk