Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om forståelsen af kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389, stk. 3 
30-03-2015 

 

Procesbevillingsnævnet har den 27. marts 2015 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 15. januar 2015.

Advokaten var som beskikket i en værgemålssag i byretten blevet tilkendt 15.000 kr. med tillæg af moms i salær og 7.520,43 kr. i godtgørelse.

Advokaten kærede byrettens afgørelse til Vestre Landsret, der ved kendelse af 15. januar 2015 afviste kæremålet for så vidt angik den del, der vedrørte salær. Landsretten henviste i den forbindelse til, at det på baggrund af ordlyden af bestemmelsen i retsplejelovens § 389, stk. 3, måtte lægges til grund, at det alene er fastsættelse af salær, der er omfattet af bestemmelsen og ikke tillige fastsættelse af godtgørelse. Landsretten henviste til, at byretten havde fastsat salæret til mindre end 20.000 kr., og at afgørelsen herom derfor kun kunne indbringes med Procesbevillingsnævnets tilladelse, som ikke forelå.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0039.

Til top Sidst opdateret: 30-03-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk