Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om opsigelse af en elevuddannelsesaftale før pratikperiodens start. 
15-02-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 12. februar 2016 meddelt en elev tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. november 2015.

Eleven havde indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, hvor eleven skulle uddannes som film- og produktionstekniker. Eleven skulle først på skoleophold i seks måneder og herefter starte praktikperiode hos arbejdsgiveren.

Under skoleopholdet udførte eleven i et begrænset omfang arbejdsopgaver hos arbejdsgiver, som imidlertid førte til, at arbejdsgiveren valgte at opsige uddannelsesaftalen med eleven, inden praktikperioden begyndte. Sagen blev indbragt for Tvistighedsnævnet, som fandt, at opsigelsen var berettiget.

Byretten frifandt arbejdsgiver, da opsigelsen ikke var i strid med erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2

Byretten fandt, at Tvistighedsnævnets afgørelse var korrekt, og at det ikke var i strid med erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, hvoraf fremgår, at en indgået aftale kan opsiges de første tre måneder af en praktikperiode uden angivelse af grund eller varsel, og at skoleophold ikke medregnes i prøvetiden, at opsige den indgåede uddannelsesaftale uden angivelse af grund og uden varsel. Byretten lagde vægt på, at der ikke i forarbejderne til § 60 var holdepunkter for at antage eller på anden vis fastslå, at det havde været tilsigtet med bestemmelsen at hindre opsigelse af en indgået uddannelsesaftale i en situation som den foreliggende.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten tiltrådte, at der ikke i erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 1 og 2, og forarbejderne hertil var holdepunkter for at antage, at en arbejdsgiver skulle være afskåret fra at opsige uddannelsesaftalen, hvor prøvetiden på opsigelsestidspunktet endnu ikke var udløbet, idet der på grund af elevens skoleophold endnu ikke var forløbet tre måneder af praktikperioden. Det forhold, at praktikperioden endnu ikke var påbegyndt på opsigelsestidspunktet, kunne ikke føre til et andet resultat.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er blevet behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2015-22-0622.

Til top Sidst opdateret: 15-02-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk