Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fornøden straffehjemmel 
10-04-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. april 2012 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 20. december 2011 i en straffesag mod et selskab. Ved kendelse af 11. oktober 2011 tog byretten ikke anklagemyndighedens anmodning om tilladelse til ransagning hos selskabet i medfør af retsplejelovens § 794, stk. 1. nr. 1, til følge. Byrettens kendelse var begrundet i, at ransagning forudsætter, at der er mistanke om, at der er begået et strafbart forhold, men at der ikke var hjemmel til at pålægge selskabet straf for overtrædelse af den i sagen omhandlede EU-forordning, idet straffelovens § 110 c, stk. 3, på gerningstidspunktet (endnu) ikke angav de bestemmelser i traktaten om Den europæiske Unions funktionsmåde (EUF-traktaten), som forordningen var udstedt i medfør af. Landsretten stadfæstede byrettens kendelse af de i kendelsen anførte grunde.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2012-25-0001.
Til top Sidst opdateret: 10-04-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk