Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om forkyndelse efter forkyndelsesforordningen i en konkurskarantænesag 
02-01-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 27. december 2017 meddelt et konkursbo tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 17. november 2017.
Det konkursramte selskab blev af skifteretten taget under konkursbehandling i oktober 2014. Selskabets tidligere direktør havde i samme måned telefonisk oplyst skifteretten om, at han befandt sig i Rusland. Den tidligere direktør havde endvidere i januar 2015 ved mail oplyst kurator om, at han var meget rejsende, og at han – uden at oplyse en nærmere adresse – var bosiddende i Moskva.

I forbindelse med behandlingen af konkursboet fandt kurator, at den udviste forretningsførelse fra den tidligere direktør havde været groft uforsvarlig, og indstillede derfor i januar 2016, at der blev indledt konkurskarantænesag mod den tidligere direktør, hvilket skifteretten tiltrådte.

Det fremgik af kurators processkrift, som var vedlagt en udskrift fra CVR, at den tidligere direktør havde adresse i England. Skifteretten sendte herefter kurators processkrift til forkyndelse ved de engelske myndigheder. Processkriftet blev i maj 2017, ifølge en forkyndelsespåtegning fra de engelske myndigheder, forkyndt for selskabets tidligere direktør ved, at processkriftet blev afleveret i den tidligere direktørs postkasse.

Skifteretten fremmede konkurskarantænesagen som lovligt forkyndt

Skifteretten fandt, at der var sket lovlig forkyndelse for den tidligere direktør, og fremmede herefter konkurskarantænesagen, hvor skifteretten fandt, at betingelserne for at pålægge konkurskarantæne efter konkurslovens § 157, stk. 1 og 2, var opfyldt. Skifteretten pålagde herefter den tidligere direktør konkurskarantæne i to år. Den tidligere direktør havde ikke medvirket til konkurskarantænesagens behandling i skifteretten.

Den tidligere direktør kærede skifterettens kendelse til landsretten, og nedlagde i den forbindelse påstand om, at sagen skulle hjemvises til fornyet behandling, idet der ikke var sket lovlig forkyndelse.

Landsretten ophævede skifterettens kendelse, og hjemviste sagen til fornyet behandling

Landsretten ophævede skifterettens kendelse, og hjemviste sagen til fornyet behandling ved skifteretten med den begrundelse, at der ikke var sket lovlig forkyndelse. Landsretten lagde navnlig vægt på, at det ikke kunne afvises, at forkyndelsen var sket på en adresse, hvor den tidligere direktør i en årrække ikke havde boet eller opholdt sig. Landsretten lagde endvidere vægt på, at den tidligere direktør i januar 2015 i en mail havde oplyst kurator om, at han var bosiddende i Rusland, og at det af en fremlagt opholdstilladelse fremgik, at han siden april 2015 havde været bosiddende på en nærmere angiven adresse i Schweiz, som stemte overens med den adresse, som siden januar 2017 var registreret i CVR. Landsretten fandt herefter, at processkriftet ikke kunne anses for lovligt forkyndt for den tidligere direktør, jf. konkurslovens § 160, stk. 1, jf. § 243, jf. retsplejelovens § 158. Landsretten bemærkede endvidere, at forkyndelse i en sag om konkurskarantæne ikke kunne anses for forkyndelse af et dokument i en civil eller kommerciel sag.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0577.
Til top Sidst opdateret: 02-01-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk