Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om foreløbig afbrydelse af forældelsesfrist som følge af forhandlinger mellem parterne. 
18-12-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. december 2013 meddelt en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 26. juni 2013.
Skadelidte var i 2001 involveret i et færdselsuheld. Herefter var der diverse korrespondance mellem parterne navnlig om, hvorvidt skadelidte havde pådraget sig varige følger af færdselsuheldet. I 2004, på et tidspunkt hvor skadelidte ikke var repræsenteret af advokat, henvendte skadevolders advokat sig til Arbejdsskadestyrelsen for en udtalelse. Arbejdsskadestyrelsen rykkede i efteråret 2006 for yderligere oplysninger. Rykkerne blev sendt til skadevolders advokat med kopi til skadelidtes advokat. I et brev af 20. oktober 2006 sendt til skadelidtes advokat oplyste Arbejdsskadestyrelsen, at sagen ville blive afsluttet på det foreliggende grundlag, hvis ikke oplysningerne var Arbejdsskadestyrelsen i hænde inden 14 dage. I et brev af 7. november 2006 påberåbte skadevolder sig, at et eventuelt krav var forældet eller bortfaldet ved passivitet. Den 29. januar 2007 udtog skadelidte stævning mod skadevolder.
I byretten blev skadevolder frifundet for skadelidtes krav med henvisning til, at kravet var forældet. Landsretten stadfæstede afgørelsen bl.a. med henvisning til, at det ikke var godtgjort, at parterne havde ført realitetsforhandlinger inden forældelsesfristens udløb, og at det forhold, at skadevolder i 2004 anmodede Arbejdsskadestyrelsen om en vejledende udtalelse mv., ikke kunne begrunde, at forældelsesfristen blev suspenderet, eller skabe en berettiget forventning om, at forældelse ikke ville blive gjort gældende.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-22-0470.
Til top Sidst opdateret: 18-12-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk