Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fordelingen af skønsmandens honorar i anledning af isoleret bevisoptagelse i form af syn og skøn 
09-03-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 8. marts 2016 meddelt en adciteret i en bevisoptagelsessag tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret den 15. oktober 2015.

Overordnet drejede sagen sig om en totalentreprise vedrørende bl.a. 8 siloer udført af A på B’s landejendom. B påstod, at disse siloer var mangelsbehæftede. Under sagen, hvor B var skønsrekvirent, adciterede A både C og D, som havde forestået henholdsvis monteringen og leveringen af de omhandlede siloer.

Retten i Roskilde udmeldte i henhold til retsplejelovens § 343, stk. 1, en skønsmand, der i april 2015 fremkom med en skønserklæring, hvori skønshonoraret var opgjort til 93.179,38 kr.

I forhold til spørgsmålet om, hvem der skulle afholde udgifterne til skønsmandens honorar, havde såvel Retten i Roskilde som Østre Landsret herefter lejlighed til at forholde sig til omkostningsbestemmelsen i retsplejelovens § 343, stk. 3, herunder dennes fortolkning set i lyset af retsplejelovens § 312 og reglerne i retsplejelovens kapitel 19.

Byrettens kendelse i sagen

Af Retten i Roskildes kendelse af 15. juli 2015 fremgår, at det efter skønserklæringen ikke kunne udelukkes, at de leverede fodersiloer til B var behæftet med mangler, og i forlængelse heraf bestemte retten, at udgifterne til skønsmandens skulle fordeles mellem sagens parter, således at A skulle afholde 15.907,63 kr., B 37.271,75 kr., og C og D hver 20.000 kr.

Østre Landsrets kendelse i sagen

Af Østre Landsrets kendelse af 15. oktober fremgår, at B i forholdet mellem ham og A ikke skulle bære nogen del af udgifterne til skønsmanden. I forholdet mellem A på den ene side og C og D på den anden side var landsretten enig i byrettens resultat.

Landsretten bestemte herefter, at A skulle afholde 53.179,32 kr., mens C og D hver skulle afholde 20.000 kr.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0555.

Til top Sidst opdateret: 09-03-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk