Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om forældelse og passivitet i to sager om renteswapaftaler 
26-02-2016 

 

Procesbevillingsnævnet har den 25. februar 2016 meddelt to andelsboligforeninger tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er afsagt af Østre Landsret og Vestre Landsret henholdsvis den 29. oktober 2015 og 19. november 2015 i to sager om bl.a. gyldigheden af de renteswapaftaler, som andelsboligforeningerne havde indgået med to banker.

Byretten og Østre Landsret frifandt banken.

I den førstnævnte sag havde andelsboligforeningen principalt påstået, at renteswapaftalerne var ugyldige, og subsidiært at banken var erstatningsansvarlig for andelsboligforeningens tab i forbindelse med renteswapaftalerne.

Byretten frifandt banken. Byretten fandt, at andelsboligforeningen havde fortabt retten til at gøre ugyldighedsindsigelsen gældende, idet indsigelsen ikke var fremsat inden rimelig tid eller uden ugrundet ophold. Byretten fandt endvidere, at et eventuelt erstatningskrav var forældet, idet der på tidspunktet for sagsanlægget var forløbet mere end 3 år fra det tidspunkt, hvor de relevante oplysninger for at gøre kravet gældende forelå.

Andelsboligforeningen ankede dommen til Østre Landsret, der stadfæstede byrettens dom.

Byretten gav andelsboligforeningen medhold i påstanden om ugyldighed, mens Vestre Landsret frifandt banken

I den sidstnævnte sag havde andelsboligforeningen bl.a. nedlagt påstand om, at renteswapaftalen var ugyldig, og at banken var erstatningsansvarlig for det tab, som andelsboligforeningen havde lidt som følge af renteswapaftalen.

Byretten fandt, at banken ikke havde ydet korrekt og fyldestgørende rådgivning efter de gældende regler, og at kravet ikke var bortfaldet som følge af passivitet. Herefter tog byretten andelsboligforeningens påstand om, at den indgåede renteswapaftale var uforbindende for andelsboligforeningen, til følge.

Vestre Landsret frifandt banken. Landsretten fandt, at bankens rådgivning på nogle punkter var mangelfuld, og at manglerne var væsentlige og hævebegrundende. Imidlertid fandt landsretten, at indsigelsen om aftalens ugyldighed var bortfaldet ved passivitet.

Landsretten konstaterede endvidere, at banken var erstatningsansvarlig over for andelsboligforeningen på grund af den mangelfulde rådgivning. Andelsboligforeningen fik dog ikke tilkendt erstatning, idet foreningen ikke havde bevist, at den havde lidt et tab.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0613 og 2015-22-0631.

Til top Sidst opdateret: 26-02-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk