Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om forældelse af et muligt krav om godtgørelse for tort i anledning af ophold på institutionen Godhavn fra 1962 til 1965 
02-03-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 1. marts 2018 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. november 2017.
Personen blev som 13-årig i perioden fra 1962 til 1965 anbragt på institutionen Godhavn, hvor han ifølge sin egen forklaring blev udsat for overgreb i form af fysisk og psykisk vold samt tvungen medicinering muligvis som led i forsøg. I anledning af en række klager rejst af medlemmer fra Landsforeningen Godhavnsdrengene bevilligede staten i 2009 midler til, at der blev foretaget en uafhængig undersøgelse af overgreb og medicinske forsøg på 19 danske børnehjem, herunder Godhavn, i perioden 1945-1976. Godhavnsrapporten udkom i maj 2011.

I maj 2014 anlagde personen sag mod Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold (nu Børne- og Socialministeriet) med påstande om, at (1) ministeriet skulle tilpligtes at anerkende, at overgrebene på Godhavn svarede til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling i strid med blandt andet artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og at (2) ministeriet skulle tilpligtes at betale godtgørelse for tort på 10.001 kr. Ministeriet nedlagde principal påstand om afvisning af påstand 1, subsidiært frifindelse, og påstand om frifindelse på grund af forældelse i påstand 2. Byretten udskilte afvisningspåstanden og anbringendet om forældelse til særskilt afgørelse efter retsplejelovens § 253.

Byretten frifandt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold (nu Børne- og Socialministeriet)

Byretten fandt, at det mulige krav på godtgørelse for tort var omfattet af 1908-forældelseslovens 5-årige forældelsesfrist, og at forældelsen ikke havde været suspenderet, hvorfor det mulige krav blev forældet i 1970. Byretten fandt endvidere, at det mulige krav tillige var forældet efter Danske Lov 5-14-4, og at forældelsen i henhold til denne lov indtrådte i 1985.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten tiltrådte, at kravet om godtgørelse for tort efter dagældende lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer (1908-loven) og dagældende Danske Lov 5-14-4 var for­ældet senest i 1985. Landsretten fandt endvidere, at anbringendet om, at han havde været udsat for en behandling i strid med artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og artikel 13 i FNs tortur­konvention, ikke kunne føre til et andet resultat. Landsretten fandt endelig, at der ikke var grundlag for at udsætte sagen på vedtagelse af et fremsat forslag til lov om ændring af blandt andet forældelsesloven, da en vedtagelse ikke ville indebære nogen ændring i forhold til det rejste krav.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0618.
Til top Sidst opdateret: 02-03-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk