Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om forældelse af et krav på betaling af præmie vedrørende en motorkøretøjsforsikring 
14-03-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. marts 2012 meddelt en kreditor tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. december 2011. Kreditors krav på betaling af præmie vedrørende en motorkøretøjsforsikring blev den 1. august 2006 opgjort i fogedretten, hvor debitor var mødt afgav insolvenserklæring. Det fremgik ikke af fogedbogen, at debitor havde erkendt at skylde det opgjorte beløb. Landsretten fandt under disse omstændigheder ikke, at der herved var etableret et særligt retsgrundlag for kravet, jf. den dagældende forældelseslovs § 1, stk. 2. Derimod blev forældelsen afbrudt således, at en ny 5 års forældelsesfrist begyndte at løbe. Landsretten fandt herefter, at forældelsen henset til overgangsbestemmelsen i den nugældende forældelseslov § 30, stk. 1, måtte antages at være indtrådt den 1. januar 2011. Landsretten tiltrådte herefter fogedrettens afgørelse om at afvise kreditors fogedbegæring.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0559.
Til top Sidst opdateret: 14-03-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk