Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om forældelse af et erstatningskrav for mangler ved et tag, når der er afgivet en garanti 
20-09-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 17. september 2013 meddelt en husejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 2. april 2013. Sagen drejer sig om, hvorvidt en entreprenør i forbindelse med udskiftningen af et tag er erstatningsansvarlig for udgifter forbundet med konstateringen og udbedringen af mangler ved taget. Entreprenøren udstedet den 23. juli 2000 en faktura vedrørende udskiftningen af taget, heraf fremgik, at der blev givet en garanti for arbejdet på 10 år. Ved brev af 5. april 2010 reklamerede husejeren over mangler ved taget over for entreprenøren med henvisning til garantien. Da entreprenøren afviste husejerens krav, blev der indgivet stævning mod entreprenøren den 9. marts 2011.
Byretten fandt entreprenøren erstatningsansvarlig for manglerne ved taget. Byretten lagde vægt på, at manglerne var omfattet af garanti, og at husejeren umiddelbart efter, at der var konstateret mangler ved taget, havde reklameret overfor entreprenøren.
Landsretten lagde til grund, at de påberåbte mangler forelå ved leveringen. Leveringen må anses for at være sket, da fakturaen blev udfærdiget den 23. juli 2000. Garantiperioden på 10 år løb fra samme dato. Forældelsesfristen på 10 år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 3, udløb den 23. juli 2010, og samtidig udløb garantiperioden. Forældelsesfristen var ikke afbrudt forinden, jf. forældelseslovens § 16, og da entreprenøren ikke ved garantien har påtaget sig at hæfte ud over forældelsesfristen frifandt landsretten entreprenøren.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-22-0203.
Til top Sidst opdateret: 20-09-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk