Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fastsættelse af tillægsstraf i en sag om røveri af særlig grov beskaffenhed. 
23-09-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 16. september 2015 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 28. april 2015.

Tiltalte var i byretten blevet dømt bl.a. for overtrædelse af straffelovens § 288, stk. 2, om røveri af særlig grov beskaffenhed. Tiltalte blev idømt en tillægsstraf på 3 år og 6 måneder i forhold til 2 tidligere domme på fængsel i henholdsvis 3 år og 9 måneder og 3 år og 9 måneder, hvor den ene dom tillige inkluderede en reststraf på 353 dage fra en tidligere dom. Samlet set er tiltalte således blevet idømt fængsel i 11 år.

Byretten bemærkede i dommens præmisser, at retten var afskåret fra at idømme en strengere straf, idet straffelovens § 88, stk. 1, foreskriver, at fælles straf skal fastsættes inden for den strengeste strafferamme, der kommer i betragtning, hvilket i nærværende sag var 10 år, jf. straffelovens § 288, stk. 2.

Tiltalte ankede sagen til Østre Landsret med påstand om frifindelse. Under ankesagen påstod anklagemyndigheden skærpelse under henvisning til straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt., hvorefter en fælles straf under særdeles skærpende omstændigheder kan overstige den højeste foreskrevne strafferamme med indtil det halve.

Østre Landsret stadfæstede byrettens afgørelse om skyldsspørgsmålet. Østre Landsrets flertal fandt dog ikke grundlag for at anvende reglen om strafskærpelse, og tillægsstraffen blev – ligesom i byretten – fængsel i 3 år og 6 måneder. Landsretten bemærkede i dommen, at der uden anvendelse af reglen om strafskærpelse ikke var grundlag for at idømme tiltalte en højere straf, og at der ved udmålingen af straffen skulle ses bort fra tiltaltes reststraf på 353 dage.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2015-25-0134.
Til top Sidst opdateret: 23-09-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk