Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fastsættelse af årslønnen i en sag om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt erhvervsevnetab, hvor skadelidte forud for ulykken havde bestridt to fuldtidsjob. 
16-01-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. januar 2015 meddelt en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juli 2014 i en erstatningssag. Skadelidte havde anlagt sag imod et forsikringsselskab med påstand om betaling af yderligere erstatning i anledning af en personskade pådraget ved et færdselsuheld, hvor skadelidte påkørte en hest. Sagen omhandlede navnlig spørgsmålet om, hvorvidt årslønnen for skadelidte, der igennem flere år havde bestridt to fuldtidsjobs, skulle fastsættes efter erstatningsansvarslovens § 7, stk. 1, hvorefter årslønnen fastsættes som skadelidtes samlede erhvervsindtægt i det år, der gik forud for datoen for skadens indtræden, eller bestemmelsens stk. 2, hvorefter årslønnen fastsættes efter et skøn, når særlige indtægts- eller ansættelsesforhold eller andre særlige forhold har gjort sig gældende. Byretten fandt, at skadelidtes årsløn skulle fastsættes efter erstatningsansvarslovens § 7, stk. 1, således at den samlede løn for de to jobs i året forud for ulykken indgik, og byretten tog således skadelidtes påstand til følge. Forsikringsselskabet ankede dommen til Østre Landsret, der i modsætning til byretten fandt, at skadelidtes årsløn skulle fastsættes skønsmæssigt efter erstatningsansvarslovens § 7, stk. 2. Landsretten bestemte ved dommen samtidig, at ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger til den anden part, og ved beslutning af 29. august 2014 tilkendte landsretten yderligere salær til den for skadelidte beskikkede advokat, således at det samlede salær udgjorde i alt 125.000 kr. inkl. moms. Nævnet meddelte tillige tilladelse til kære til Højesteret af denne salærafgørelse.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0450 og 2014-22-0484.
Til top Sidst opdateret: 16-01-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk